ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนการจัดการเรียนรู้ชมรม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 475.04 KB 37
หนังสือยกเลิก ทีโอที Word Document ขนาดไฟล์ 63.13 KB 53
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็ม 88
ค่าย STEM 76
Open House With STEM 84
ต่ออายุเว็บไซต์โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย Word Document ขนาดไฟล์ 140.07 KB 84
ตารางบันทึกการใช้ ห้องปฏิบัติการ (IPAD) ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 11.82 KB 89
บันทึกระบบอินเทอร์เน็ต โรงเรียนเซนต์ปอล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.25 KB 84
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 90
แผนผังอาคารเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.76 KB 92
แบบตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 33.13 KB 173
แบบฟอร์มการขอใช้บริการอัพโหลดเว็บไซต์ (www.spnk.ac.th) Word Document ขนาดไฟล์ 88 KB 89
แบบขอเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบริการ tot Word Document ขนาดไฟล์ 60.64 KB 109
ครูวิจิตรา RAR Archive ขนาดไฟล์ 910.76 KB 101
ฟอมสรุปกิจกรรมในแผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 101
ขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 52.69 KB 111
3 คำสั่งโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย Word Document ขนาดไฟล์ 40.46 KB 114
2 คำสั่งโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย Word Document ขนาดไฟล์ 53.15 KB 127
1 คำสั่งโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย Word Document ขนาดไฟล์ 40.46 KB 101
กู้ไฟล์ข้อมูลทุกอย่างได้หมด RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.03 MB 89
เอกสารจัดซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 26.63 KB 100
วิธีเคลียร์ซับหมึก ปริ้นเตอร์ Epson L120 RAR Archive ขนาดไฟล์ 788.8 KB 93
ตัวอย่างสรุปโครงการกิจกรรม ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 125
แบบการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 127
วาระการประชุม 120
สรุปรายงาน 125
กิจกรรม 124
โครงการ 127
แผนงาน 132
แบบฟอร์มใบสมัครงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.13 KB 150
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระ RAR Archive ขนาดไฟล์ 401.11 KB 138
ขอแสดงความยินดี ดญ. ณภัทร์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.99 KB 209
แฟ้มสะสมผลงานปี 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 55.26 KB 455
ธนาคารออมสิน JPEG Image ขนาดไฟล์ 47.19 KB 238
โครงการธารน้ำใจสู่ชุมชน JPEG Image ขนาดไฟล์ 145.02 KB 221
Logoเซนต์ปอล PNG Image ขนาดไฟล์ 44.33 KB 1056
Banner Spn Logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 307.67 KB 282
แผ่นพับรับสมัครนักเรียน 350
ขอบคุณผู้ปกครองที่ไม่ขึ้นอาคารเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.29 KB 268
การ์ดเชิญ St.pauk Night 2013 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.25 MB 239