ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หนังสือยกเลิก ทีโอที Word Document ขนาดไฟล์ 63.13 KB 5
แผนการจัดการเรียนรู้ชมรม 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 66.54 KB 48
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็ม 45
ค่าย STEM 40
Open House With STEM 46
ต่ออายุเว็บไซต์โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย Word Document ขนาดไฟล์ 22.37 KB 47
ตารางบันทึกการใช้ ห้องปฏิบัติการ (IPAD) ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 11.82 KB 51
บันทึกระบบอินเทอร์เน็ต โรงเรียนเซนต์ปอล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.25 KB 45
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 46
แผนผังอาคารเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.76 KB 55
แบบตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 33.13 KB 128
แบบฟอร์มการขอใช้บริการอัพโหลดเว็บไซต์ (www.spnk.ac.th) Word Document ขนาดไฟล์ 88 KB 53
แบบขอเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบริการ tot Word Document ขนาดไฟล์ 60.64 KB 65
ครูวิจิตรา RAR Archive ขนาดไฟล์ 910.76 KB 55
ฟอมสรุปกิจกรรมในแผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 66
ขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 52.69 KB 64
3 คำสั่งโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย Word Document ขนาดไฟล์ 40.46 KB 71
2 คำสั่งโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย Word Document ขนาดไฟล์ 53.15 KB 90
1 คำสั่งโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย Word Document ขนาดไฟล์ 40.46 KB 64
กู้ไฟล์ข้อมูลทุกอย่างได้หมด RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.03 MB 52
เอกสารจัดซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 26.63 KB 62
วิธีเคลียร์ซับหมึก ปริ้นเตอร์ Epson L120 RAR Archive ขนาดไฟล์ 788.8 KB 59
ตัวอย่างสรุปโครงการกิจกรรม ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 88
แบบการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 90
วาระการประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.99 KB 76
สรุปรายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.53 KB 83
กิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.37 KB 79
โครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.28 KB 91
แผนงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.48 KB 92
แบบฟอร์มใบสมัครงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.13 KB 103
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระ RAR Archive ขนาดไฟล์ 401.11 KB 103
ขอแสดงความยินดี ดญ. ณภัทร์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.99 KB 171
แฟ้มสะสมผลงานปี 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 55.26 KB 412
ธนาคารออมสิน JPEG Image ขนาดไฟล์ 47.19 KB 203
โครงการธารน้ำใจสู่ชุมชน JPEG Image ขนาดไฟล์ 145.02 KB 185
Logoเซนต์ปอล PNG Image ขนาดไฟล์ 44.33 KB 1014
Banner Spn Logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 307.67 KB 249
แผ่นพับรับสมัครนักเรียน 303
ขอบคุณผู้ปกครองที่ไม่ขึ้นอาคารเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.29 KB 219
การ์ดเชิญ St.pauk Night 2013 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.25 MB 197