รายงานประเมินคุณภาพภายใน (SAR)
SAR ปีการศึกษา 2561
https://drive.google.com/file/d/1X_cmon4iFN22jrefJu0-rb1T9YZ0i6JY/view?usp=sharing
SAR ปีการศึกษา 2562
https://drive.google.com/file/d/1gjtKktYoIPDA9s33SXEJulru0dAdn0ov/view?usp=sharing
SAR ปีการศึกษา 2563
https://drive.google.com/file/d/1Orwjz3QT5mSLa-eBPXMjn5dIeVweDBbQ/view?usp=sharing
SAR ปีการศึกษา 2564
https://drive.google.com/file/d/1afmykOJXcj_AaosNO2Khq5s6WQkzuG-4/view?usp=share_link